Bu imar meclise hiç yakışmadı

KARAYOLLARI UYARMIŞ

Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yazıcıoğlu imzasıyla Belediye Başkanlığı’na gönderilen yazıda “İmar planlarının daha önce gönderdiğimiz görüşler doğrultusunda olmadığı görülmektedir” deniliyor.  

KAVŞAK BÖLGESİNDE

14. Bölge Müdürlüğü Belediye’yi yeniden uyararak “Bu nedenle kavşak bölgesindeki imar planlarının tasarlanan çevreyolu güzergahının ileride yapılacak projesine göre revizyonu gerekebilecektir” diyor.

ÇAĞDAŞ PLAN DEĞİL

Mimar Cengiz Dikici de itirazında; Büyükşehir’e yakışacak plan değil. Ayrıca böyle geçerse Belediye ileride yol ve yeşil alanlar için bedel ödemek zorunda kalacak. Çünkü ortaklık payına uyulmamış dedi.   Mimar Cengiz Dikici    Şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bir şekilde yapılan bu plan değişikliğinin uygulanması halinde; dönüşümü ve telafisi mümkün olmayacak ‘Kamu zararı’ oluşturacağından söz konusu imar plan değişikliğinin ‘Askı sürecinde yapılan itirazımı dikkate alarak’ Belediye Meclisi’nde bir kez daha değerlendirebilmesi için gereğini arz ve rica ediyorum.

ÇAĞDIŞI PLANA ÇİFTE İTİRAZ

Balıkesir Belediyesi’nin Değirmenboğazı ve Ayşebacı’da uyguladığı imar planlarına Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Mimar Cengiz Dikici itiraz etti.   İmar planı aynen geçerse  hem Büyükşehir’in çevre yolu güzergahı bozulacak, hem Belediyenin cebinden kamulaştırma parası çıkacak hem de kişiye özel rant sağlanacak. Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yazıcıoğlu imzası ile Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda İmar planlarının Karayollarının görüşlerine göre düzenlenmediğine dikkat çekiliyor. Mimar Cengiz Dikici’nin itirazında ise dönüşümün ve telafisi mümkün olmayacak “ Kamu zararı “ oluşturacağına işaret ediliyor.   İşte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün ve Mimar Cengiz Dikici’nin itirazlarının tam metni.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA BALIKESİR

Balıkesir 30 Ocak 2013 Çarşamba 2013 /1 Konu : Balıkesir Belediye Meclisi kararına itiraz hk.   05.07.2012 tarihli Balıkesir Belediye Meclisi toplantısında kabul edilen; İlimiz Merkez Ayşebacı Köyü Değirmen bcğazı mevkiinde 1/5000 ölçekli 23-24 NO ve 23-24 PR no.lu Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli 23 O II, 23 P I, 24 O III, 24 P I, 24 P II, 24 P III, 24 P IV ve 25 P IV no.lu Uygulama İmar paftalarında yapılan İlave-Revizyon imar Planına dair itirazımdır. Şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bir şekilde yapılan bu plan değişikliğinin uygulanması halinde; dönüşümü ve telafisi mümkün olmayacak “kamu zararı” oluşturacağından söz konusu imar plan değişikliğinin “askı sürecinde yapılan itirazımı dikkate alarak” Belediye Meclisinde bir kez daha değerlendirilebilmesi için gereğini saygılarımla arz ve rica ediyorum.   İTİRAZ GEREKÇE RAPORU; 05.07.2012 Tarihinde Balıkesir Belediye Meclisince kabul edilen İlimiz Merkez Ayşebacı Köyü Değirmen boğazı mevkiinde 1/5000 ölçekli 23-24 NO ve 23-24 PR no.lu Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli 23 O II, 23 P I, 24 O llly 24 P I, 24 P II, 24 P III, 24 P IV ve 25 P IV no.lu Uygulama İmar paftalarında yapılan İlave-Revizyon İmar Planına dair itirazımdır. Genelinde; 1- Adı geçen bölge (ki 25 P IV. 24 P I ve 24 P IV paftalar ile ilave-revizyon imar planındaki paftalar aynıdır.) ve yakın çevresi için 2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun; söz konusu bu paftaların da bulunduğu aianlar 3.derece arkeolojik sit alanında kaldığından adı geçen bu bölgeyi de içine alan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının hazırlanarak Koruma Kuruluna iletilmesi, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının bir bütün halinde yapılması ve Kurul onayına sunulması yönünde alınmış bir kararı olmasına rağmen adı geçen ilave-revizyon imar planının batı sınırında kalan Sit alanı niteliğinde ki bu bölge ilave-revizyon imar planı dışındaymış gibi planlama yapılmış olup; Kurulca alınan karar göz ardı edilmiştir. 2- Söz konusu parsellerin bir kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Resmi Kurum, Park, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında, Yol ve Dere Alanında, bir kısmı ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kalmaktadır. Ancak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Resmi Kurum, Park, Konut Dışı Kentse! Çalışma Alanında kalan yerler söz konusu ilave-revizyon imar planda yeniden planlanmış gibi aynı şekli ile plan onama sınırı içine alınmıştır. ; 3- Karayollarınca planlanan ve adı geçen bölge içinde kaldığı kamuoyunca bilinen Edremit Körfezi – Bursa bağlantı çevre yolu, ilave – revizyon imar planına işlenmemiş ve yok sayılmıştır. 4-Adı geçen İlave-Revizyon İmar Planı alanı içerisinden geçen Enerji Nakil Hattı (ENH) ilave – revizyon imar planında yok sayılmıştır. Özelinde ise; Belediye Meclisinin; 05.07.2012 tarih ve 162 karar no ile kabul edilen ve halen askıda olan İlave-revizyon imar planı öncelikle; planlama ilkelerine, arazi topografyasına ve kamu yararına aykırı bir şekilde hazırlanmıştır. İlave-Revizyon İmar Planı; arazi topografyasına göre değil, tarla kadastro sınırları dikkate alınarak ve özel parselasyon olacak şekilde yapılmıştır. 360 metre uzunluğunda imar adası vardır. Oysa ki; 100 metreden daha uzun oluşturulan imar adaları yaya kullanımı açısından uygun değildir ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. 1/5000’lik nazım imar planında söz konusu bölge konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmış iken hiçbir gerekçe olmaksızın konut alanı oiarak planlanması planlama ilkelerine aykırıdır. İmar adalarını ayıran yollar arazi topografyası ile uyumsuz olması nedeni ile uygulama ve alt yapı imalatlarında ortaya çıkacak maliyetler açısından kamu zararına neden olacaktır. Planlamada tarla sınırları dikkate alındığından İmar Planı bütünlüğü sağlanamamıştır. Sosyal donatı alanları dengeli dağıtılmamıştır. Özel mülkiyet olan bazı kadastro parseller planda yol + yeşil alan olarak ayrılmış olması nedeni ile kimi mülkiyet sahipleri açısından hak mahrumiyetine yol açarken bu alanların kamulaştırılması aşamasında da kamu zararına yol açacağı kimi mülkiyet sahipleri açısından da büyük rant sağlanacağı görülmektedir. Oluşturulan yapı alanları sağlıklı ve modern bir kentleşmenin gereğini karşılamaktan uzak olup, kadastro parsellerin mülkiyet (tarla) sınırına göre ayrıcalıklı imar koşulları sağlamaya olanak sağlayacak şekilde planlanmıştır. Plan lekesi bazında ayrıcalıklı imar koşullarına olanak sağlayan parseller kendilerini açıkça göstermektedir. İmar Kanunun 15 ve 16 maddelerine göre özel parselasyon yapıldığında, Kentsel Çalışma alanlarına ayrılan yol + yeşil alan düzenleme ortaklık payı %40 – %50 olarak uygulanırken ve mevcut planda bu uygulama var iken; adı geçen ilave revizyon imar planındaki yaklaşık 70.000 m2 yüzölçümlü kadastro parselinden yola terk edildikten sonra yaklaşık 65.000 m2 alan Konut Alanı olarak planlanan imar adasında, düzenleme ortaklık payı %10 a bile ulaşmamaktadır. Henüz yapılaşmamış olan bu alanda planın bu haliyle uygulanması telafisi mümkün olmayacak sonuçları beraberinde getirecektir. Mevcut İmar planındaki Kentsel Sosyal Teknik alt yapı alanları ile Vali Konağı ve Özel İdare Binası gibi ayrılan alanlar adı geçen planda yeniden düzenlenmiş gibi sosyal donatı alanı olarak yer almıştır. Karayollarınca planlanan Edremit Körfezi – Bursa bağlantı çevre yolunun ilave – revizyon imar planına işlenmemiş ve yok sayılmış olması ağırlıklı olarak İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa ve Eskişehir’in olmak üzere Ankara’nın, kısaca tüm Anadolu’nun Edremit Körfezine olan bağlantısı hali hazırda kent içerisinden sağlandığından Balıkesir Kenti üzerine olumsuz etkileri bulunan trafik yükünün ortadan kalkmamasına neden olacaktır. Mevcut İmar Plan alanı içerisinden geçen Enerji Nakil Hattı (ENH) na ait pilonların bir kısmı adı geçen İlave Revizyon İmar Planındaki konut adası üzerinden geçmektedir. Sonuç olarak; söz konusu ilave-revizyon imar planı hak mağduriyetlerine sebep olabileceği gibi kamusal yararın gözetilmediği ve bazı parsel sahiplerine de ayrıcalıklı yapılanma koşulları sağlayacaktır. Şehircilik ilkeleri ve tekniklerine uygun olmayan bu plan İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine de uymamaktadır. Planın bu haliyle uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan kamusal zararlar ortaya çıkacak kentsel plan bütünlüğü bir daha giderilemeyecek şekilde bozulacaktır. Oysa ki; İmar Planı tanımında ki gibi Balıkesir kent halkının sağlığını korumak, sosyal kültürel ihtiyacını iyi yaşama düzenini ve çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke, bölge ve şehir verilerine göre oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkânlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için imar planlan hazırlanabilecekken, Şehrimizin en önemli girişinde yer almasına rağmen, kamu yararı gözetmeyen, kentin geleceğine yönelik bir vizyon ve hedef içermeyen, sağlıksız, ayrıcalıklı haklara ve de hak mahrumiyetlerine neden olacak süreçler içeren bir plan ile Balıkesir Belediyesine ve dolayısı ile de Balıkesir Kentine zarar verilmesine göz yumulmamalıdır. Söz konusu alanda, Planlama İlkeleri, arazinin topoğrafik yapısı ve özellikle de Kamu Yararı gözetilerek modern şehircilik anlayışı içerisinde bir bütün olarak İmar Planlarının hazırlanmalı, kamuya ayrılacak ortak alanların gereksinimlerini karşılayacak büyüklükleri belirlenerek, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesindeki Düzenleme Ortaklık Payı olarak belirlenen azami miktarın kullanılarak uygulama yapılmalı hem planlanan bölgeye değer kazandırmalı hem de bölge halkının gereksinmelerine yanıt verilmelidir. Kadastro yolları ve tescil harici alanlar ile Köy Tüzel Kişiliğine ait alanlar imar uygulaması sonucunda Balıkesir Belediyesine konut, ticaret gibi ekonomik değeri olan parseller olarak katma değer sağlayabilmelidir. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek çevre yolunun planlandığı şekilde plana işlenmesi, uygulama sonucu yolun Karayollarına terkinin sağlanması ve Edremit Körfez bağlantısının ivedilikle sonuçlandırılması kent içi trafik yükünün azaltılması gereklidir. Enerji Nakil Hattı (ENH) nın altında yerleşim- konut alanı planlaması yapılmamalıdır. Yukarıda söz edilen çekinceler çerçevesinde alınan kararın bir kez daha görüşülmek üzere Balıkesir Belediye Meclisi gündemine alınması için gereğini saygılarımla arz ederim. S. Cengiz DİKİCİ 15558 mimar   T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü   Sayı :B.ll.l.KGM.l. 14.06.00-201.01-01417 17/01/2013 Konu : İmar Planı Hk.  Kurum Görüşü BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi: (a) 08/01/2013 tarih ve M.10.2.BAL.0.13-03-2579/992534/99 sayılı yazınız. (b)16/08/2010 tarih ve B.l 1.1.TCK1.14.0200-210.01-30457 sayılı yazımız. (c)09/02/2012 tarih ve B.l 1.1.TCK.1.14.06.00-210.01-5722 sayılı yazımız. (d)23/03/2012 tarih ve B.ll.l.TCK.l.14.06.00-210.01-11499 sayılı yazımız. (e)09/07/2012 tarih ve B.l 1.1.KGM. 114.06.00-210.01-29398 sayılı yazımız. İlgi (a) yazınızda, Merkez Ayşebacı Köyü Değirmen Boğazı mevkiinde 1/5000 ölçekli 23-24 No’lu ve 23-24 PR No’lu Nazım imar planlan ile 1/1000 ölçekli 23 O II, 23 Pl, 24 O III, 24 Pl,24 PII, 24 P III, 24 P IV ve 25 P IV uygulama imar paftalarında, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave Revizyon imar planlarının yapılmasına esas kurum görüşümüz istenmektedir. İlgili imar paftaları incelenmiştir. Daha önce ilgideki yazılarımızda da belirtildiği gibi gelecekte Balıkesir’in Kuzeyinden geçecek Karayolu standartlarında bir yol koridoruna ihtiyaç olacağı düşünülmekte-dir. Bu nedenle 1/25.000 ölçekli haritaya işli güzergâh gönderilerek imar planı çalışmalarınızda dikkate alınması istenmişti. İmar planlarının ilgideki yazılarımızdaki görüşlerimiz doğrultusunda olmadığı görülmektedir. Bu nedenle kavşak bölgesindeki imar planlarının tasarlanan çevre yolu güzergâhının ileride yapılacak projesine göre revizyonu gerekebilecektir.   Gereğini arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.