yonetmelik

Edirne İl Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri

PLANLAMA YAKLAŞIMI

Bu Plan, 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Revizyon kararları doğrultusunda il bütününde geliştirilen temel arazi kullanım ve ulaşım kararlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde uygulanmasına yönelik vizyon, amaç, hedef ve stratejiler oluşturarak, İl’deki kamu ve özel sektör yatırımlarının etkin ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi ve alt ölçekli fiziki planlara yasal çerçeve sağlamayı amaçlayan bir planlama yaklaşımı ile hazırlanmıştır.

PLANLAMA SINIR VE ALANI

Planlama alanı, Edirne İli idari sınırının tamamıdır.

KAPSAM

1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı; Plan, Plan Raporu ve Plan Hükümleri ile bir
bütündür. Bu Plan, Plan vizyon, amaç, hedef ve stratejilerini, Plan ana kararlarını ve Uygulama
Hükümlerini kapsar.

PLAN VİZYONU

Ekonomik etkinlik düzeyi açısından tarım, turizm ve hizmet potansiyellerini maksimum
düzeyde değerlendiren, Trakya Bölgesi bütününde sınır ötesi ekonomik ilişkilerin
değerlendirildiği, güçlü ulaşım ilişkilerine ve sürdürülebilir yaşam çevrelerine sahip bir kent.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.