nazim imar plan gösterimleri

Nazım İmar Planı Gösterimleri

Brüt Nüfus Yoğunluğu: Nazım imar planında, bir hektar “brüt yapı alanı”na düşen nüfus sayısıdır. Brüt yapı alanı, imar parsellerinin tamamı ile bunların kendi kullanımları için gerektirdiği yeşil alanlar, kentsel sosyal ve teknik altyapı alanları ve iç yolların alanları toplamıdır.

Yeniden düzenlenecek alan sınırı; plan kararı ile fiziki dokunun ve işlevlerin yeniden yapılandırılacağı alanı içerir.

Sağlıklaştırma alanı sınırı; plan kararı ile yerleşme alanlarının fiziki, sosyal ve teknik altyapının iyileştirilmesi öngörülen alanları içerir.

Riskli alan sınırı ve rezerv yapı alanı sınırı; 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca belirlenen alan sınırıdır.

Yenileme alanı; 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun uyarınca belirlenen alan sınırıdır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 ncü maddesine göre belirlenen alanı içerir.

Statüsü özel kanunlarla belirlenen alan sınırı; Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk Kültür Merkezi vb. özel yasalarıyla belirlenen alan sınırlarını içerir.

Eğitim alanı; kamu ve özel mülkiyetteki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi gibi eğitim tesislerini içerir.

Sağlık alanı; kamu ve özel mülkiyetteki tüm sağlık tesislerini içerir.

Mevcut ibadet alanlarının kullanımına yönelik olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı gösterimlerindeki sembollerden uygun olanı kullanılır. Yeni yapılacak ibadet alanlarında cami ve mescit sembolleri ve bunun dışındaki ibadet alanlarında ise ihtiyaçlar gözetilerek uygun semboller kullanılır.

Plana esas olmak üzere yapılan ve onaylanan etüt raporları plana altlık teşkil eder ve etüt raporlarında yer alan önlemli alan, yerleşime uygun alan verileri plana işlenir.

Merkezi iş alanları planda kademelendirilebilir.

Kamu hizmet alanı gösterimi; kamu kurum ve kuruluşu alanı, resmi kurum alanı ve idari tesis alanını içerir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.