Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

 T.C.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı – Şehir Planlama Müdürlüğüne  Saraçhane-İSTANBUL   Sayı:18360723-622.03-339/200167 Konu: Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı. İlgi: 02 Ocak 2013 tarih ve 2012 BN:5 Sayılı yazınız. İlgi yazınız ile Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 10.12.2012 tarihinde onaylandığı belirtilmektedir. Söz konusu Nazım İmar Planının aşağıda sıralanan görüş ve önerilerimiz doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 1- Silivri Merkezde yapı yoğunluğu düşürülmüştür. Meri uygulama İmar Planında blok olarak verilen inşaat emsalleri azaltılmış, Nazım imar planında bu bölgede verilen 1,5 emsal ile çoğu yapılaşmış olan ilçe merkezindeki az sayıda boş arsanın çevresindeki yapıların yarısı kadar dahi inşaat yapamayacağı, bir yandan hakkaniyetsiz bir plan kararı getirildiği duygusu oluştururken diğer yandan çoğu, meri uygulama imar planı şartlarına göre yapılaşmış sokak ve caddelerde yeni plan şartlarına göre bitişiğindeki ve/veya yakın çevresindeki yapılar ile uyumsuz yapıların yapılmasına ve görsel bütünlüğün bozulmasına neden olacaktır. 2- Silivri Merkezde 30 yıl önce meri Uygulama İmar Planı şartlarına göre 5-7 kat olarak yapılmış ancak bugünkü deprem yönetmeliği şartlarına uymayan yapılar mevcut olup bölgedeki inşaat emsallerinin düşürülmesi bu yapıların yenilenmesine veya güçlendirilmesine imkan vermemektedir. Bu duruma uygun plan notu eklenmelidir. 3- Marmara Denizine paralel olarak planlanan park alanındaki mülklere uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla İnşaat hakkı transfer uygulaması getirilmiştir.Ancak transfer yapılmasını teşvik amacıyla transfer eden parsel adına da transfer ettiği alan ile orantılı olarak bir inşaat emsali artışı getirilmesi uygun olacaktır. 4- Transfer edilecek alanlardaki taşınmazlara Meri planındaki fonksiyonuna bağlı olarak inşaat emsali belirlenmiş olup Meri planda donatı alanı olarak planladığı halde bugüne dek kamulaştırılmamış parsellere KAKS: 0.60 üzerinden inşaat emsali ile transfer hakkı tanınması bu parselleri uzun yıllardır kamulaştırılmaması yanında bir kez daha mağdur etmektedir. 5- Transfer edilecek parsellere verilecek inşaat emsallerinin tespitinde Meri Uygulama İmar Planı kararına atıfta bulunulmaktadır. Oysaki Nazım İmar planına uygun olarak planlama alanına yeni bir Uygulama İmar Planı yapılacak olup eski plan kararlarına bağlı emsal oranı belirlenmesi doğru olmayacaktır. 6- Transfere konu olacak parsellerin imar hakkı uygulama görmemiş parsellerin %60, uygulama görmüş parsellerin ise, parsel alanının, sahil şeridinde kalan parseller için KAKS:1.00 üzerinden, diğer Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarında kalan parseller için ise, KAKS;0.50 olarak hesaplanmalıdır. Ayrıca planlama alanı içindeki tüm fonksiyon alanları (İlçe Merkezi hariç), plan ile verilen inşaat emsalinin 2 katını geçmemek şartı ile transfer alabilmelidir. 7- Nazım İmar Planı ile Uygulama imar planı kayıtlarından olan yapı yüksekliği, kat adeti, inşaat emsali, parsel büyüklükleri gibi birçok yapılaşma şartları getirilmektedir. Bu plan kararları 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı yapımında plan notları ile net olarak belirlenmelidir. 8- Planda K1,K2,K3 olarak tanımlanan alanlara değişik şartlara bağlı olarak 2 ile 8 kat arasında farklı yükseklikte yapı yapılmasına imkan tanınmış olup hem bahçe mesafeleri, parsel büyüklükleri hem de görsel bütünlük açısından olumsuzluklar yaratılacaktır. Bu nedenle bu alanlarda bulunan parsellerde 18. madde uygulaması yapılması ve / veya transfer alanı alması halinde kat adeti 4-6 kat aralığında tutulmalı veya kat adeti yapı yüksekliği ve parsel büyüklüklerine ilişkin kısıtlamalar getirilmemelidir. 1000 m2’yi tamamlayan her lejanttaki parsele transfer hakkı verilmelidir. 9- Transfer edilecek alanlardaki parsellere verilecek inşaat hakkının belirlenmesin de , parsellerin uygulamadan önceki miktarlarına ve 18.madde uygulaması görüp görmediği, meri planındaki durumuna bağlı şartlar getirilmesi bunların tespit ve uygulamasında karışıklıklar ve zorluklar getirilecektir. 10- B1 olarak tanımlanan konut alanlarında parsel büyüklüklerine bağlı olarak emsaller değişmektedir. Oysaki emsal artışları mevcut küçük parsellerin tevhid edilmesi şartına bağlanmalıdır. 11- 1546/1 parselde Tapu +Kadastro binası, 1546/2 parselde ise PTT Binası yapılmaktadır. Nazım imar planında park alanı önerilmiştir.Bu parselin hemen kuzeyindeki otopark alanı da idari tesis planı olarak planlanmıştır.Bu durum uygulamada güçlük oluşturacaktır. 12- Alipaşa Kavşağı ile Tem bağlantı yolu kavşağı arasındaki 20 metre genişliğindeki yan yol ile Boğluca Deresi ile mevcut terminal arasındaki 20 metre genişliğindeki yan yolların gerçekleştirilmesi mevcut binalara isabet ettiğinden, tarihi köprü üstünden planlandığından ve bu alanda (Sanatkarlar Caddesi) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün farklı uygulama projesi bulunduğundan yeniden değerlendirilmelidir. 13- Silivri Alibey Mahallesi 139 ada 3 parsel Dini tesis alanı olarak planlanmıştır. Yerleşim merkezindeki yapı yoğunluğu dikkate alınarak bu alanda özellikle araç yoğunluğu ve otopark ihtiyacı yaratacak fonksiyonlar getirilmemeli bu alanlar yol, meydan, yeşil alan ve otopark olarak değerlendirilmelidir. 14- İlçe Merkezi ile sahil kesimi, liman ve balıkçı barınakları arasındaki ulaşım ilişkilerinin sürdürülebilir bir şekilde kurgulanmadığı görülmektedir. 15- Silivri Piri Mehmet Paşa 15 ada ile Alibey Mahallesi 142 ada arasında 15 metre genişliğinde planlanan imar yolunu bu alanda çok sayıda son yıllarda yapılmış 5 katlı yapılar bulunduğundan gerçekleştirilmesinde güçlükler yaşanacaktır. 16- 47 ada içerisindeki mevcut 13 parsel ve 13 bloktan oluşan yapılar şehir merkezi dokusu içerisinde kaldığından yeşil alandan çıkarılarak yeniden yapılanma hakkı verilmesi uygun olacaktır. 17- Mülkiyeti Belediyemize ait 17 ada 10 parseldeki otopark alanının parselin tamamına işlenmesi, katlı yeraltı otoparkı notunun eklenmesi, parselin güney kısmında tescilli olan eski Belediye Binasının işlenmesi. 18- Altınorak Mevkindeki Çamurlu Derenin D-100 Karayolu güneyi kısmındaki 60 metrelik dere koruma bandı batısındaki yeşil alan olarak TR Alanına Alınan bölge Dere Islahı ile birlikte ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu bölgede mevcut olan yapılaşmış parsellerin korunması uygun olacaktır. 19- 1000 m2nin üzerindeki tüm parsellerde Yönetmelikte belirlenen miktar ve şekillerde otopark alanı ayrılması zorunludur. Bu nedenle arsanın % 20’si kadar alanın Otopark ve Yeşil Alan olarak ayrılmasını zorunlu tutan plan notu gerekli değildir. 20- Sinekli Kavşağı altındaki 20 m. yol mevcut binalara isabet etmekte olup, 15 metreye indirilmesi uygun olacaktır. 21- Konut Alanlarında planlanmış olan alanlarda minimum parsel şartı 300 m2 olarak belirlenmiştir. Oysaki konut alanları içinde çok sayıda 300 m2 den küçük parsel bulunmaktadır. Bu alanların meskun alanlarda olduğu dikkate alınarak minimum parsel sınırlamasının kaldırılması uygun olacaktır. Yukarıdaki (21) yirmibir madde halinde sıralanan hususların Silivri Merkez Sahil Belgesi 1/5000 ölçekli İmar Planına itiraz kapsamında değerlendirilmesini arz ve talep ederiz.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.