Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve açıklamalardan (Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu İmarbilgileri.com İnternet Portalı Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),
Bu Portal’ın sahibi İmarbilgileri.com, bundan böyle kısaca ‘İmarbilgileri’ olarak anılacaktır. Www.imarbilgileri.com portalına üye olurken ‘Üye’nin elektronik onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
‘Temsilci’: İşbu sözleşmede belirtilen ‘Temsilcilik’ hizmetini kullanmak suretiyle; ‘Temsilcilik’ üzerinden ‘Üye’ tarafından gönderilen formlara (‘Bilgi Edinme, Gayrimenkulünüzü Değerlendirelim, Yatırımlık mı Arıyorsunuz?, İmar Plan Tadilatı’ vb. gibi) görme, iletişime geçme, gerekli işlemleri yapabilme ve insiyatifi takdirinde değerlendirme yapabilen gerçek kişi, tüzel kişi veya kurum/kuruluş olan ‘Üye’.
‘Firmalar’: ‘Üye’ ve kendi insiyatifiyle akdedilmiş olan firma kayıt akdinin bilgilerinin paylaşımına ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde ‘İmarbilgileri’ tarafından sağlanan hizmet.
‘Üyelik Paketleri’: ‘Üye’lik sistemindeki kullanıcının kullanımına sunulan hizmetlerin ‘Sistem Kullanım Bedeli’ne ‘İmarbilgileri.com’ tarafından adlandırılan ‘Üye’lik bedellerinin çeşitleri.
‘İndirme Hakkı’: ‘Üye’ler tarafından satın alınan ‘Üyelik Paketleri’ doğrultusunda elde edeceği  dosya/doküman indirme (download) kredi sayısı. Her bir dosya veya doküman 1 kredi (hak)’ye eşit olmaktadır.
‘Üye’: www.İmarbilgileri.com portalına üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
‘Kullanıcı’: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
‘Yazar’: İşbu sözleşmede belirtilen portal hizmetini kullanmak suretiyle gerek ‘Üye’lere, gerekse bölgesel haber yayımlayan gerçek ve/veya tüzel kişi ‘Üye’.
‘Portal’: www.İmarbilgileri.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’: Üye’nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ‘Üye’likle ilgili konularda ‘İmarbilgileri’ne talepte bulunduğu, ‘Üye’lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "e-posta" ve "şifre" ile SİTE üzerinden erişilen ‘Üye’ye özel internet profil sayfası.
İmarbilgileri Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’): ‘Portal’ içerisinde ‘Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ‘İmarbilgileri’ tarafından ortaya konulan uygulamalar. ‘İmarbilgileri’, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde ‘Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman ‘Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ‘İmarbilgileri’ tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili ‘Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar ‘İmarbilgileri’ tarafından ilgili ‘Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından ‘Üye’lere duyurulur.
‘İmarbilgileri.com Arayüzü’ : ‘İmarbilgileri’ tarafından oluşturulan içeriğin ‘KULLANICILAR’ tarafından görüntülenebilmesi ve ‘İmarbilgileri Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla ‘KULLANICILAR’ tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ‘İmarbilgileri’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
İmarbilgileri Veritabanı : Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ‘İmarbilgileri’ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, ‘Portal’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ‘İmarbilgileri’ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ‘Kullanıcı’, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ‘İmarbilgileri’ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve ‘Hizmet’ Kullanımı Şartları
4.1. Üyelik Portal’ın ilgili bölümünden ‘Üye’ olmak isteyen ‘Kullanıcı’ tarafından ‘Portal’a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ‘İmarbilgileri’ tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan ‘Üye’ olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. ‘Portal’a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve ‘İmarbilgileri’ tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi ‘İmarbilgileri’ tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi ‘Üyeliğin’ doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
4.3. ‘İmarbilgileri’ her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ‘Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden ‘Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, Portal’da belirtilen kurallara aykırılık, ‘Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun ‘İmarbilgileri’ bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun ‘İmarbilgileri’ tarafından tespit edilmesi veya ‘İmarbilgileri’nin ticari kararları veya ‘İmarbilgileri’ tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda ‘İmarbilgileri’nin kendi iradesi ile verilecektir.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.1.2. ‘Üye’, ‘İmarbilgileri’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde ‘Üye’nin Portal üzerine gönderdiği formlar, yorumlar, bilgiler vb. veriler ile ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca ‘İmarbilgileri’ne beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya ‘Üye’, ‘Firma’ veya ‘Temsilci’ üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin ‘İmarbilgileri’ne bildirilmesi halinde ‘İmarbilgileri’ ‘Üye’nin kendisine bildirdiği ad, soyad, gsm, e-posta, ip adresi bilgisini karşı tarafa verebilir.
5.1.3. ‘Üye’lerin, ‘İmarbilgileri’ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabına’ girişte kullandıkları ‘e-posta’ ve ‘şifre’nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen ‘Üye’lerin sorumluluğundadır. ‘Üye’ler, ‘e-posta’ ve ‘şifre’nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye’lerin, ‘İmarbilgileri’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.1.4. ‘Yazar’lar Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin, bilgilerin paylaşımının, satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. ‘İmarbilgileri’, ‘Yazar’lar tarafından ‘İmarbilgileri’ne iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.1.5. ‘Üye’ler, ‘İmarbilgileri’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6. ‘İmarbilgileri’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portal’ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. ‘Üye’lerin, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her ‘Üye’, ‘İmarbilgileri’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki ‘Portal’ dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ‘İmarbilgileri’ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ‘Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ‘İmarbilgileri’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.7. ‘İmarbilgileri’, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve ‘İmarbilgileri Arayüzü’ ile ilgili olarak ‘Kullanıcı’ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve ‘İmarbilgileri Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere, bilgilere, dosyalara, kişisel bilgilere, dokümanlara ulaşılmaya çalışılması, bahsedilen konuların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, ‘İmarbilgileri’ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine ‘İmarbilgileri’ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen ‘İmarbilgileri Veritabanı’nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; ‘İmarbilgileri’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8. ’İmarbilgileri Veritabanı’ ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ‘İmarbilgileri’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5.1.9. Portal’da ‘Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ‘İmarbilgileri’nin, ‘İmarbilgileri’ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ‘İmarbilgileri’, ‘Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.1.10. ‘Üye’ Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili ‘İmarbilgileri’nin herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ‘Üye’lerin, ‘İmarbilgileri’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1. ‘İmarbilgileri’nin Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. ‘İmarbilgileri’, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; ‘İmarbilgileri’ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2. ‘İmarbilgileri’, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ‘Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ‘İmarbilgileri’, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ‘Üye’ler, ‘İmarbilgileri’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ‘İmarbilgileri’ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ‘İmarbilgileri’ tarafından yapabilir. ‘İmarbilgileri’ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.2.3. Portal üzerinden, ‘İmarbilgileri’nin kendi kontrolünde olmayan ‘Temsilci’ler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link veya gerek kişisel, gerekse istatistiksel bilgi, veri verebilir. Bu link veya veri’ler ‘Üye’ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ‘İmarbilgileri’ tarafından sağlanmış olabilir ve link’lerin veya bilgilerin, verilerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ‘İmarbilgileri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.4. ‘İmarbilgileri’, Portal’da yer alan ‘Üye’lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin ‘Üye’ bilgilerini, ‘Üye’nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Gerektiği takdirde ‘İş Ortakları’, ‘Temsilci’leri veya üçüncü şahıslarla veya şirketler ve/veya firmalar ile paylaşabilir.
5.2.5. ‘İmarbilgileri’, Portal’ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ‘İmarbilgileri’ bu mesaj ve içeriği giren ‘Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Gerekli hallerde kamu, kamu kuruluşu, emniyet gibi kurum veya kuruluşlarla kişisel bilgileri (ad, soyad, adres, gsm, ip adresi vb.) paylaşılabilir.
6. ‘İmarbilgileri’ Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
‘İmarbilgileri’ Portal’da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen ‘hizmet’leri ‘Üye’lere sağlayacaktır. ‘İmarbilgileri’ tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;
‘Üye’lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında veya bedelsiz bir şekilde ilgili ‘Temsilci’ ‘Üye’ler tarafından gönderilen bilgileri, iletişim bilgilerini, talepleri, istekleri veya paylaşıma konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde ‘Üye’nin ‘İmarbilgileri Üye Hesabı’ üzerinden yükleneceği veya kişisel kanaatler ile ‘Site’ üzerinden gönderebileceği bilgilerin paylaşımının yapılması.
‘Üye’lerin sistem kullanım bedelini ödediği takdirde satın aldığı veya satın alabileceği ‘İndirme Kredisi’ne ait hizmetin belirtildiği kredi (hak) kadar faydalanmasıdır.
6.1. ‘İmarbilgileri’ Dosya/Doküman/Form Hizmeti
6.1.1. ‘Üye’, ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ üzerinden ‘İmarbilgileri’ tarafından belirlenen ‘Form Programları’na göre ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ içerisindeki arayüzleri kullanarak form kalıpları dahilinde oluşturacak ve ‘İmarbilgileri Veritabanı’na yükleyecektir.
6.1.2 ‘İmarbilgileri’, ‘Form Programları’ ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde ‘Üye’nin seçimine sunmayı ve ‘Üye’nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu ‘Form Programı’na ilişkin ‘Üye’nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ‘Form Programı’na göre ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ içerisinde yapmış olduğu açıklamalarla birlikte ‘Üye’lik (kişisel bilgiler) bilgileriyle birlikte ilgili bölgedeki ve geçerli (temsilcilik süresi sonlanmamış) ‘Temsilci’leriyle paylaşmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.3. ‘İmarbilgileri’, ‘Üye’ tarafından ‘İmarbilgileri Üye Hesabı’ üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda ‘Form Programı’na uygun olarak ‘Üye’ tarafından oluşturulan form/formları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen formları ‘Form Programı’nda belirtilen şekilde ‘Temsilci’lere yayınlanmasını kabul veya red edecektir. ‘İmarbilgileri’, ‘Üye’ tarafından ‘Form Program’larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Portal’ın ‘Form Program’larına ilişkin kısmında veya ilgili sözleşmelerde yayınlayacaktır.
6.1.4. ‘İmarbilgileri’, Portal’da ‘Üye’ler tarafından yayınlanan veya paylaşılan bilgi, belge, dosya, dokümanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Portal’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle ‘Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. ‘İmarbilgileri’ bahsi geçen duruma ilişkin ‘Üye’ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde ‘Üye’de ilgili ‘Temsilcilik Programı’, ‘Firma Programı’, ‘İndirme Hakkı’ vb. programlar için ödemiş olduğu bedelin iadesini ‘İmarbilgileri’nden talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.5. ‘İmarbilgileri’, ‘Üye’nin formlarının, yorumlarının veya portal üzerine yükleyebileceği her türlü bilgi ve belgenin içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve ‘İmarbilgileri’ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. ‘Üye’, bu konuda ‘İmarbilgileri’e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
6.1.6. ‘Üye’, ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ üzerinden başta ‘Form Program’larına ilişkin bilgilerin paylaşımı olmak üzere ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.7. ‘Üye’, ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.8. ‘Üye’, Portal’da yayınlayacağı veya gerçekleştirebileceği tüm işlemlerde karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portal’ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portal’da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.9. ‘Üye’, Portal’da paylaştığı gerek kişisel, gerekse tüzel bilgi veya belgelerin gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. ‘Üye’nin hukuken üzerinde belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan mal ve hizmetlere ilişkin bilgi, belge veya her türlü veri ve done vermesi yasaktır. Bu kapsamda done/veri veren ‘Üye’ler için ‘İmarbilgileri’, ‘Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan ‘Üye’liğini askıya alabilir, ‘Üye’likten çıkarabilir, ‘Üye’likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesih edebilir.
6.1.10. ‘Üye’, hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı kişisel veya tüzel bilgi vermeyeceğini ve paylaştığı bilgilerde bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video, logo, kişisel bilgi gibi görsellerin veya verilerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.11. ‘Üye’, seçmiş olduğu ‘Form Programı’nda ‘İmarbilgileri’ tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu ‘Form Programı’ (varsa) bedelini ‘Form Programı’nda belirtildiği şekilde ‘İmarbilgileri’ ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.12. ‘Üye’, kendisine ait formların Portal’ın ‘İmar Plan Tadilatı’, ’Yatırımlık mı Arıyorsunuz?’, ’Bilgi Edinme’ ve ’Gayrimenkulünüzü Değerlendirelim’ bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Portal üzerinden ‘imarbilgileri’ ve ‘Temsilci’leri ile paylaşabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde kural ve koşullara uyması ‘Kullanım Koşulları’ sözleşmesinde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
6.1.13. ‘Üye’, farklı bir e-posta kullanmak suretiyle birden fazla ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple ‘Üye’likten çıkarılan, ‘Üye’liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir e-posta ile bir veya daha fazla ‘İmarbilgileri Üyelik Hesabı’ açtığının, ‘İmarbilgileri’ tarafından tespit edilmesi halinde, ‘İmarbilgileri’nin, bu kişinin tüm ‘İmarbilgileri Üyelik Hesapları’nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir durumdan dolayı ödeme yaptıysa geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
6.2. ‘İmarbilgileri’ Temsilcilik ve Form Paylaşım Hizmeti
Temsilcilik ve form paylaşım hizmeti işbu sözleşmede belirtilen ‘Üye’ ve ‘Temsilci’ sıfatına sahip ‘Üye’lerin Portal’ın alt yapısını kullanarak bilgi, belge veya doküman paylaşım konusunda çevrimiçi ortamda paylaşım yapmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapıda paylaşılan bilgi, belge veya dokümanların ‘İmarbilgileri’nin alt yapısını kullanarak gönderilmesi ve ‘İmarbilgileri tarafından Onaylanma’sı durumunda ve Portal’da detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, ‘İmarbilgileri Temsilcilik ve Form Paylaşım Hizmeti’ni kullanan ‘Üye’ ve ‘Temsilci’ler sıfatına sahip olan ‘Üye’lerin hak ve yükümlülükleri ile ‘İmarbilgileri’nin bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
‘İmarbilgileri Temsilcilik ve Form Paylaşım Hizmeti’nden yararlanan ‘Üye’ler aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Temsilcilik ve form paylaşım hizmetinden yararlanan ‘Üye’lerin sisteme girdikleri formlarda işbu sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen hükümlerde geçerli olarak uygulanacaktır.
6.2.1. Form Gönderen Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
6.2.1.1. ‘Temsilik ve Form Paylaşım Hizmeti’nde ‘Üye’, Portal’da form göndereceği bölge ile ilgili temsilciği olan veya form gönderim tarihinde temsilci bulunmayıp, daha sonra gelebilecek ‘Temsilci’lere paylaşım talebini ‘İmarbilgileri’ internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. ‘Üye’nin ‘Portal üzerinden ‘İmarbilgileri’nin internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu bilgi paylaşım talebinin mahiyeti; formda belirtilen arsa, arazi, gayrimenkul, bilgi, belge veya taşınmazın durumu, bilgi edinilmesi veya pazarlanmasıyla ilgili tüm şartları kabul ederek ‘Temsilci’ ile arasında bir paylaşımda veya talepte bulunmuş olduğu anlamına gelmektedir. ‘Üye’ bu paylaşımla ilgili formu teslim alan, ilgili bölge temsilcisinin ‘Üye’ ile ‘Üye’nin portal üzerinden verdiği bilgilerle kendisiyle her türlü irtibat, gerekirse pazarlama, paylaşım veya bilgi alma vb. durumunu kabul ve taahhüt eder.
6.2.1.2. ‘Temsilcilik ve Form Paylaşım Hizmeti’nde ‘Üye’nin ‘İmarbilgileri’ üzerinden göndereceği form, bilgi, belge veya doküman ‘İmarbilgileri’nin kriterlerini hazırladığı formlar ve belirlenen şekilde konuyla ilgili paylaşımda veya talepte bulunur. ‘İmarbilgileri’nin ‘Üye’nin göndermiş, paylaşımda bulunmuş olduğu form, bilgi, belge veya dokümanı onaylaması durumunda ilgili bölge temsilcisine gönderilir ve taraflar arasında oluşan maddi, manevi veya ticari ilişkilerden ‘İmarbilgileri’ sorumlu değildir. Bu aşamadan sonra internette veya gerçek hayatta gerçekleşebilecek herhangi bir durumdan, olaydan ‘İmarbilgileri’ sorumlu tutulamaz ve hak talep edemez. Onaylama işlemi gerçekleştirildiği anda ‘Üye’nin paylaşımının tüm yetkileri gönderim tarihindeki veya daha sonradan bölgeye temsilci olan ‘Üye’dedir. ‘İmarbilgileri’nden temsilcilik satın alan ‘Üye’nin paylaşımda bulunan ‘Üye’nin formunu okumasıyla (detaylarına ulaşmasıyla) tüm sorumlulukları üzerine almış olur. Form’un detaylarına erişilmesiyle birlikte ‘İmarbilgileri’nin tüm sorumluluklardan muaf olur. ‘Temsilci’ gerekli gördüğü takdirde paylaşımda bulunan ‘Üye’nin formuyla ilgili hiçbir işlem yapmayabilir. Bu durumda paylaşımda bulunan ‘Üye’, ‘İmarbilgileri’nden veya ‘Temsilci’den hiçbir hak talep edemez.
6.2.1.3.’Üye’, Portal üzerinden ‘İmarbilgileri’ internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu form başvuru talepleriyle ‘İmarbilgileri’ tarafından belirlenmiş form kriterlerini ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, ‘Üye’ tarafından yapılan form başvuru talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
6.2.1.4.’Üye’, Portal üzerinden ‘İmarbiglileri’nin internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu form başvuru taleplerinde yalnızca, ‘İmarbilgileri’nin ilgili sayfalarını kullanarak gerçekleştirebilir. Form başvuru ifasının ‘İmarbilgileri’nin ‘Form Paylaşım Hizmeti’ dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda ‘İmarbilgileri’nin işbu sözleşmede belirtilen ‘Temsilcilik ve Form Paylaşım Hizmeti’ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; ‘Üye’ ve ‘Temsilci’nin hakları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.
6.2.1.5. ‘Üye’ tarafından form başvurusunu belirtilen şekilde göndermesi halinde, onay verildikten sonra hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda ‘İmarbilgileri’ ‘Üye’ler ve ‘Temsilciler’ arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır.
6.2.1.6. ‘Temsilci’, ‘Üye’ler tarafından paylaşıma arz edilen form, bilgi, belge veya dokümanların gerçek bilgilerle örtüşüyor olmaması, formun tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ‘Üye’lerin gönderdiği formlarla ilgili hiçbir konu hakkında ‘İmarbilgileri’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
6.2.1.7. ‘Üye’, ‘Temsilci’ye gönderilmesi için ‘Form Paylaşım Hizmeti’ne gönderdiği form, bilgi, belge veya dokümanlar ‘Üye’ tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ‘Temsilci’nin ‘İmarbilgileri’nde ki kayıt olduğu ‘Üye’lik hesabına ‘formun onaylanması’ durumundan sonra bu bilgilerin gönderileceğini, ‘form onaylandıktan’ sonra ki süreçte ‘Form Paylaşım Hizmeti’nde bulunan ‘Üye’ ve/veya ‘Temsilci’nin bilgileri üzerinde ‘İmarbilgileri’ kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
6.2.2. Temsilcilerin Hak ve Yükümlülükleri
6.2.2.1. ‘Üye’ler paylaşımda bulunduğu form, bilgi, belge veya dokümanların ‘Temsilci’ler üzerinde koşulsuz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen form, bilgi, belge veya dokümanların kendisi tarafından ‘paylaşılmasına’ karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ‘Üyeler’ paylaşımda bulunduğu form, bilgi, belge veya dokümanların paylaşımı da dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya Portal’ın ilgili yerlerinde belirtilen Portal’ın ve Portal’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. ‘Üye’ paylaşımda bulunduğu form, bilgi, belge veya dokümanların tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu ‘İmarbilgileri’nin bu form, bilgi, belge veya dokümanların arzı veya paylaşımı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
6.2.2.2. ‘Üye’, paylaşımda bulunduğu form, bilgi, belge veya dokümanlarla ilgili bölgedeki ‘Temsilci’lerle paylaşım talebinde bulunduğu ‘Temsilci’ye, söz konusu form, bilgi, belge veya dokümanların paylaşımında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
6.2.2.3. ‘Üye’, ‘Temsilci’nin ‘Üyelik Hesabı’na ‘İmarbilgileri’nin alt yapısını kullanarak form, bilgi, belge veya doküman göndermesi halinde ‘Temsilci’yle bu bilgilerin paylaşımının gerçekleştireceğini ve hizmeti ‘Temsilci’ ile kararlaştırdıkları bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
6.2.2.4. ‘Temsilci’, diğer çalıştığı şahıs, firma, kurum veya kuruluşlarla paylaşıma arz ettiği ‘Üye’lere ait form, bilgi, belge veya dokümanların yasaklı paylaşımlar olmasından, hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde yasaya, kanuna, mevzuata veya herhangi bir hukuki olarak sıkıntı doğurabilecek bir fiilde bulunulmasının, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde ‘İmarbilgileri’ne yapılan taleplere karşı ‘İmarbilgileri’ her türlü adli, ticari ve idari makam önünde kendini savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.2.5. ‘Üye’nin ‘Temsilci’ye yolladığı form, bilgi, belge veya dokümanların ‘Temsilci’nin kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve ‘Form Paylaşım Hizmeti’nde bulunan söz konusu form, bilgi, belge veya dokümanlara ilişkin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan ‘Üye’ tarafından ‘Temsilci’ye iletilmesi için ‘İmarbilgileri’ne bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. ‘Temsilci’ işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri Portal dahilinde ‘Temsilcilik Sözleşmesi’nde ki konuyla ilgili yapılan açıklamalara uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.2.6. ‘Temsilci’, ‘Üye’ye karşı işbu sözleşme uyarınca form, bilgi, belge veya dokümanların devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. ‘Temsilci’ işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, ‘İmarbilgileri’ tarafından ‘onaylanan formlar’ aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri ‘İmarbilgileri Üye Hesabı’ üzerinden Portal’a gireceğini ve ‘İmarbilgileri’nin bu işlemleri kayıt altında tutabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Ek Hizmetler
‘Üye’ler, yukarıda sayılan temel ‘hizmet’lere ek olarak Portal’dan duyurulan ve kullanım koşulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen ‘hizmet’lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. ‘Üye’ler ‘İmarbilgileri’ tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portal’ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portal’ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
7. Form Gönderimi, Bilgi Paylaşım Arzı, Gönderilmesi veya Girilmesi Yasak Konular
7.1. ‘İmarbilgileri’ tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı form, bilgi, belge ve doküman paylaşım arzı, listelenmesi ‘İmarbilgileri’ tarafından yasaklanmıştır. ‘İmarbilgileri’ bu yasaklı hizmetleri saklı tutmaktadır. ’İmarbilgileri’, bu yasaklı hizmetleri ‘Üye’lere açıklama hakkını saklı tutmaktadır. ‘Üye’nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı form, bilgi, belge veya dokümanların paylaşım arzı, dağıtması, çoğaltması, kopyalaması yasaktır.
7.2. Yasaklı form, bilgi, belge veya doküman olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin ‘Üye’ tarafından portalda paylaşıma arz edilmesi, gönderilmesi ve bu durumun ‘İmarbilgileri’ tarafından tespit edilmesi halinde ‘İmarbilgileri’ ilgili yasaklı form, bilgi, belge veya doküman paylaşım arzına ilişkin form, bilgi, belge veya dokümanları durdurma form, bilgi, belge veya dokümanları paylaşıma arz eden, gönderen ‘Üye’nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
7.3. ‘İmarbilgileri’ gerekli gördüğü durumlarda ‘Üye’ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle yanıltıcı, asılsız, sahte veya dolandırıcılık hususunda) ‘Üye’ veya ‘Temsilci’ hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. ‘Üye’ veya ‘Temsilci’, bu paylaşımlarla bağlantılı olarak ‘İmarbilgileri’ şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, ‘İmarbilgileri’ni hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. ‘Üye’ veya ‘Temsilci’ aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde ‘İmarbilgileri’ne doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. ‘Üye’ veya ‘Temsilci’, Portal'da paylaşımda bulunduğu form, bilgi, belge veya dokümanların tamamının, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve rejimine, anayasa ve ilgili kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre işleme tabi tutulmuş ve paylaşımı serbest form, bilgi, belge veya doküman olduğunu kabul ve beyan eder.
8. Belediye Değerlendirme Sistemi
8.1. Belediye değerlendirme sistemi, ‘Üye’ler ve Portal’da bulunan Belediye’lerle ilgili sayfalar arasında, ‘Üye’lerin ve ‘Kullanıcı’ların Belediye’ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen ‘Üye’lerin insiyatifi ve değerlendirmeleri veya yorumları ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Belediye değerlendirme sistemine yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece ‘Üye’lere ve ‘İmarbilgileri’ne aittir. ‘Üye’ler Belediye değerlendirme sistemine yeni yorumlar eklerken, yorumlarını kendi iradesi ile ‘İmarbilgileri’ Portal’ına ait altı yapı ile gireceklerdir.
8.2. ‘Üye’ belediyelerle ilgili yorum oluşturulurken ve yeni yorumlar eklerken ‘Üye’lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ‘Üye’ye aittir. ‘İmarbilgileri’ belediyelerle ilgili sayfalarda bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
8.3. ‘Üye’ hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, belediye değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu belediye sayfası ‘Üye’yi kendi sayfası ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili ‘İmarbilgileri’nin meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve ‘İmarbilgileri’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve ‘Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
9. Ücretlendirme
‘İmarbilgileri’, işbu sözleşme kapsamında belirtilen ‘Temsilcilik’, ‘İndirme Kredisi’ ve ek ‘hizmet’lerle ilgili ‘sistem kullanım’ ücretlerini ve ödeme koşullarını Portal’ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. ‘Sistem kullanım’ ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Portal’da aksi belirtilmediği takdirde, Portal’daki ‘hizmet’ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
‘İmarbilgileri’, portal dahilinde ‘sistemin kendi belirlediği’ veya ‘İmarbilgileri’nin ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, sahibinden kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. ‘Üye’ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
10. Gizlilik Politikası
‘İmarbilgileri’, Portal’da ‘Üye’lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve ‘Gizlilik Politikası’ kapsamında kullanabilir. ‘İmarbilgileri’ ‘Üye’lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilerle, kurum, kuruluşlara açıklayabilir veya kullanabilir.
11. Diğer Hükümler

11.1. Sözleşme Değişiklikleri
‘İmarbilgileri’, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, güncellendiği tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ‘Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
11.2. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘İmarbilgileri’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11.4. ‘İmarbilgileri’nin Kayıtlarının Geçerliliği
‘Üye’, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ‘İmarbilgileri’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,’İmarbilgileri’nin yemin teklifinden ber-i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.5. Yürürlülük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) ‘Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.